Barnehagen til Villa Villekulla Barnehage

Vedtekter

Villa Villekulla barnehages vedtekter

1 Omfang
Vedtektene gjelder for Villa Villekulla barnehage AS.

2 Eierforhold og forvaltning
Barnehagen skal drives som et ideelt AS der det ikke deles ut utbytte og overskuddet skal benyttes til å realisere ikke-ervervsmessige formål tilknyttet barnehagevirksomhet.

3 Lovgrunnlag
Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 (barnehageloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 og tilhørende forskrifter og retningslinjer.

4 Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehageloven § 1 (Formål)

5 Leke- og oppholdsareal pr. barn
Departementet har gitt en veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer per barn under tre år.

6 Opptak
Alle godkjente barnehager i Sandefjord kommune samarbeider om opptak av barn. Det er ett hovedopptak i året, og søknadsfristen 1. mars. Søknader tas imot hele året. Opptak til ledige plasser foretas fortløpende.

Barnehageloven § 17 (Samordnet opptaksprosess i kommunen)

7 Opptakskrets og kriterier for opptak
Barnehagens opptakskrets er Sandefjord kommune. Barnehagen er åpen for barn under opplæringspliktig alder. Styrer foretar opptaket ut fra ledig kapasitet og gruppesammensetning. Plass tilbys barn som er bosatt i Sandefjord kommune etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
a) Barn med nedsatt funksjonsevne har etter sakkyndig vurdering rett til
prioritet ved opptak.
Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4- 4 har rett til prioritet ved opptak.
b) Søsken av barn som allerede har plass i barnehage.
c) Hensynet til barnehagens gruppesammensetning og inntjeningskrav.

8 Klage
Søker kan klage over avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18 klage dersom de ikke tilbys plass i barnehagen ved ledig kapasitet.

Klagefristen er tre uker.

9 Foreldrebetaling
Betaling av barnehageplass gjelder etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Det betales for elleve måneder i året og juli måned er betalingsfri. Det gis ikke betalingsfradrag for fravær. Betaling for kost settes til selvkostprinsippet. Pr. dags dato er det 280,- pr. måned.

a) Søskenmoderasjon: Det beregnes 30 % moderasjon for første søsken og 50 % moderasjon for de neste. Moderasjonen knyttes til den/de billigste plassen/-e.
b) Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid: Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens skattepliktige kapital- eller personinntekt for en barnehageplass. Ordningen er søkerbasert og det er foreldrene som må søke for hvert barnehageår til Sandefjord kommune.

Barnehageloven § 20 (Foreldrebetaling)

11 Oppsigelse og opphør
Oppsigelsesfristen er to måneder med virkning fra den 1. påfølgende måned. Det må betales for plassen ut oppsigelsestiden. Oppsigelsen sendes elektronisk til barnehagens gjeldende e-postadresse. Barn med barnehageplass som flytter ut av kommunen kan beholde plassen ut påbegynt halvår.

Ved mangelfull betaling, brudd på tilliten eller lignende sies plassen opp med 14 dagers varsel. Videre går saken til inkasso (oppsigelsestiden er to måneder med betalingsansvar).

12 Åpningstid
a) Ordinær åpningstid er fra kl. 07.15 til kl. 16.45 mandag til fredag, totalt 9,5 time per dag. Barnehagen har stengt på alle røde dager. Barnehagen holder stengt onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften og i romjulen.
b) Planleggingsdager: Barnehagen holder stengt fem planleggingsdager i året.
c) Ferie: Barnehagen holder sommerstengt i tre uker i juli. Barna må ta ut minst fire uker ferie i løpet av året. Ferien skal bestå av hele uker.
d) Barnehageåret varer fra 1. august til 31. juli.

13 Helsemessige forhold
Det skal legges frem en egenerklæring om barnets helse før oppstart i barnehagen. Barnehagen følger folkehelseinstituttets retningslinjer ved barns sykdom.

14 Forsikring
Barnehagen tegner ulykkesforsikring for samtlige barn med barnehageplass. Forsikringen gjelder under barnets opphold i barnehagen, på turer, ekskursjoner, o.l. i barnehagens regi. Forsikringen gjelder kun personskade, ikke skade på personlige eiendeler som f.eks. klær, vogner, sko, leker etc. som går tapt eller ødelegges i barnehagen. Barnehagen har ikke ansvar for å erstatte skade som barn i barnehagene måtte volde forsettlig eller uaktsomt.

15 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldre og ansatte skal være likt representert i samarbeidsutvalget, med en representant fra de ansatte og en fra foreldrene. Eier deltar i samarbeidsutvalget etter eget ønske.

Barnehageloven § 4 (Foreldreråd og samarbeidsutvalg)

16 Dugnad
Hvert barn stiller med en forelder på dugnad 2 timer per år.

17 Internkontroll
Barnehagen følger regelverket for internkontroll. Det er utarbeidet prosedyrer for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir tilfredsstillende ivaretatt i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser. Barnehagen benytter PBL HMS.

Barnehageloven § 9 (Internkontroll i barnehagen)

18 Taushetsplikt
Personalet i barnehagen har taushetsplikt.

Barnehageloven § 13 (Taushetsplikt)

19 Opplysningsplikt
Personalet har opplysningsplikt til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og til barneverntjenesten.

Barnehageloven §§ 45 – 46

20 Politiattest
Alle som arbeider i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest.

Barnehageloven § 30 (Politiattest)

21 Vedtekter og ikrafttredelse
Vedtektene vedtas av styret i barnehagen. Revidering av vedtektene som følge av lov- og forskriftsendringer og kommunale og sentrale vedtak foretas administrativt.

0